Vitajte na stránke našej materskej školy

Materská škola, ako prvá inštitúcia poskytuje organizované, systematické a profesionálne vzdelávanie a výchovu detí predškolského veku. Jej všeobecným cieľom je to, aby dieťa poznalo, naučilo sa  a osvojilo si danú kultúru, osvojilo si istý obraz sveta, normy a hodnoty spoločnosti, v ktorej žije.K naplneniu uvedeného cieľa si vyberá špecifické prostriedky a metódy výchovno – vzdelávacej práce a špecificky organizuje vyučovací proces.Črtou predškolského vyučovacieho procesu je jeho spontánnosť a prirodzenosť z pohľadu dieťaťa, čo znamená, že predškolský pedagóg preferuje také činnosti a metódy práce, ktorých základom je spontánne, nezámerné, činnostné, aktívne, skúsenostné a zážitkové učenie.

Učiteľov pedagogický zámer je realizovaný nenásilnou aktivitou dieťaťa, aby poznávalo svet prirodzeným objavovaním a experimentáciou.

Efektívnosť výchovy a  vzdelávania závisí od vnútorných a vonkajších podmienok školy, odborno – metodickej pripravenosti a od uplatňovania profesionality a osobnostnej zrelosti učiteľky v pedagogickom pôsobení na dieťa.

„ Dieťa je kvet, ale pôda, z ktorej vyrastie

to sme my – dospelí „

  1. 1. Charakteristika MŠ

Naša materská škola je 7 triedna . Umiestnená je v troch účelových budovách, dve budovy sa nachádzajú v strede sídliskovej zástavby mimo cesty a sú chránené pred  hlukom okolitými záhradami a v budove rodinného domu. Pozostáva zo 6 pavilónov a 1 pavilón sa prenajíma, v každom z nich je herňa, spálňa, umyvarka, šatňa , jedáleň a elokované pracovisko je v budove rodinného typu.

Materská škola má samostatnú kuchyňu v jednej účelovej budove a do druhej a tretej sa strava dováža. K areálu školy prislúcha veľký dvor s preliezkami, hojdačkami a pieskoviskami.

Naša materská škola poskytuje deťom od 3 do 6 – 7 rokov celodennú starostlivosť. Umožňujeme aj poldenný pobyt, ak o to požiadajú rodičia.

Výchovu a  vzdelávanie zabezpečuje 14 kvalifikovaných učiteliek.

Všetci zamestnanci MŠ sú zapojení do plnenia projektu : Zdravá škola . Vyžaduje si to dôslednú spoluprácu celého kolektívu s rodičmi, s pediatrom a rôznymi inštitúciami.

Aj vďaka tomu sa nám darí úspešne vytvárať vhodné podmienky pre telesnú, duševnú a spoločenskú pohodu detí. Podmienky, z ktorých vychádzame sú priaznivé, priestory slnečné, dobre vetrané. K čistote vzduchu okrem pravidelnej dezinfekcie prispieva aj čistička vzduchu.

Našou konečnou víziou je škola ako miesto, kde má každý pocit, že k nej patrí, že je predmetom záujmu a starostlivosti, že je primerane za svoje kvality a výkony oceňovaný, cíti sa isto a bezpečne.

To všetko napomáha rastu a rozvoju detí, aby boli všetkým, čím len môžu byť, vďaka svojmu duševnému a telesnému potenciálu.