Vážení rodičia ,

trvalé príkazy na platenie  Zákonného poplatku a stravy si môžete zrušiť do obnovenia prevádzky Materskej školy.

§ 28 ods. 6 a 7 školského zákona sú stanovené podmienky, za ktorých sa príspevok v materskej škole nehradí, a to konkrétne:

  1. a) príspevok sa neuhrádza za dieťa,
  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.
  1. b) príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa,
  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.