Zápis do MŠ

Mesto Pezinok ako zriaďovateľ materských škôl
oznamuje, že podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

(zápis) pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční

v Dome kultúry, Holubyho 42, Pezinok
dňa 15. mája 2024 (streda)
v čase od 8:00 – 11:00 hod. a od 14:00 – 17:00 hod.

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa môžu podávať
od 1. mája do 31. mája 2024:
– prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej
školy
– prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným
elektronickým podpisom
– poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
– e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu
konkrétnej materskej školy,
– osobne v budove konkrétnej materskej školy.
Súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca priloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva
a prevencie a odporučenie lekára pre deti a dorast.
Na predprimárne vzdelávanie je riaditeľka spádovej materskej školy povinná prednostne prijať deti
s trvalým pobytom v meste Pezinok:
• pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do
31.augusta 2024,
• s právom na prijatie do MS – dieťa, ktoré dosiahne štyri roky veku do 31.augusta 2024.
Ostatné podmienky prijímania do MS určí riaditeľka materskej školy.
Spádové materské školy sú určené v platnom VZN č. 3/2024.

MESTO PEZINOK
Mestský úrad
Radničné námestie 7
P E Z I N O K
PaedDr. Květoslava Štrbová
zástupkyňa primátora

Podmienky prijímania dieťaťa do MŠ na

 šk. rok 2024/2025

 

 

Podmienky prijímania detí do MŠ prerokované na PR, RŠ

(v zmysle §59 ods.1,2 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov,

  • -Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti,pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
  • Na predprimárne vzdelávanie sa následne prijímajú deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (v školskom roku 2024/2025 sú to len 4-ročné deti).

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované na PR, RŠ

  • Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a navyše sú v súrodeneckom vzťahu k dieťaťu, ktoré už navštevuje pracovisko MŠ Za hradbami 1 , Pezinok
  • Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a v Pezinku majú trvalé bydlisko.
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú aj deti mladšie ako 3 roky /podľa kapacity MŠ /