Organizačné pokyny na šk. rok 2020/2021

Materská škola Za hradbami 1, 90201 Pezinok
Organizačné pokyny na šk. rok 2020/2021
Prevádzka MŠ bude od 6,30 h – 16,30 h
Príchod do MŠ
Otvorené budú všetky vchody tried. Každé dieťa bude stále len v jednej triede, ktorú začne navštevovať v pondelok. Zoznam detí bude na dverách jednotlivých tried.
Ranný filter : 6,30 – 8,00 náhodný v každej svojej triede. Rodič bude vyplňovať Dotazník….
Potom sa MŠ uzamkne a neskorší príchod už nebude tolerovaný, dieťa nebude v tento deň prijaté do MŠ. Pri vstupe do budovy bude prebiehať dezinfekcia – stojan s dezinfekciou .
Potom rodič iba s rúškom odovzdá dieťa učiteľke do triedy. Rodič môže sa zdržiavať cca 10 minút.
Dieťaťu bude náhodné zmeraná teplota bezdotykovým teplomerom. Pokiaľ bude teplota vyššia ako 37,5°C, alebo bude dieťa prejavovať príznaky ochorenia, vstup do budovy bude zakázaný. Vždy v pondelok rodič odovzdá vypísané tlačivo „Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa“ – bude v šatni , odovzdáva sa v triede.
Odchod z MŠ Od 15,00 h do 16,30 h Ak si dieťa nevyzdvihnete do 16,30 h, tým porušujete Školský poriadok a budeme postupovať podľa ŠP. Po 16,30 h sa uskutočňuje dezinfekcia všetkých priestorov MŠ Dieťa je možné vyzdvihnúť aj v čase obeda na základe dohody za dodržania všetkých bezpečnostných pravidiel.
Ostatné podmienky V triede, v jedálni a vonku sa deti môžu pohybovať bez rúška. Do MŠ je ZAKÁZANÉ nosiť z domu akékoľvek predmety, potraviny . Pri pobyte vonku sa vytvorené skupiny detí budú hrať oddelene. Počas dňa budú deti dodržiavať hygienické pravidlá (mydlo, dezinfekcia rúk, utieranie rúk do papierových obrúskov) R-O-R Pitný režim bude prebiehať obvyklým spôsobom. Každé dieťa má svoj vlastný pohárik. Poháre sa budú zdravotne nezávadne dezinfikovať každý deň.
Stravovanie: Stravovanie detí bude prebiehať každá skupina zvlášť, vo svojej triede Deti budú používať príbor – lyžicu, vidličku.
 Stravné na mesiac je 32,00 € – SK59 5600 0000 0066 3444 4006
 Režia sa platí na 4 mesiace – 24,00 €- SK59 5600 0000 0066 3444 4006
Poplatky : Zákonný poplatok 30,00 € , treba uhradiť do 10.09.2020
SK28 5600 0000 0066 3444 0005
Vydané dňa 28.08.2020 Nogová Mária
Riaditeľka MŠ